Print deze pagina
Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Nieuws
Hits 2623

Wereldkerk: brief van de aartsbisschop van Monterrey tot de gelovigen in deze Coronacrisis

RogelioCabreraLópez

"Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging, gemeenschap van Geest, hartelijkheid en mededogen …, maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgenzindheid. Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar ook die van de anderen. Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was." (Fil 2, 1-5)

De woorden van Sint Paulus zijn vol met een groot medelijden, afkomstig uit zijn geloof in Christus. Toen hij deze brief schreef zat hij in de gevangenis, zeer droevig want hij kon niet de taak van de evangelisatie verwerken. Paulus, in deze passage, spreekt niet met doctrine maar vanuit het hart, om de Filippenzen te herinneren aan de nederigheid die in elke christen moet de bovenhand krijgen vóór de moeilijkheden van het leven en van de evangelisatie. Wij, Bisschoppen, opvolgers van de Apostelen, treffen vandaag een situatie tegen waar we dergelijke gevoelens kunnen ervaren. We delen met het hele volk Gods de pijn om niet samen de Eucharistie te kunnen vieren, de zorg van de catechisten voor de begeleiding aan de kinderen voor zijn Eerste Communie en Vorming, de ontgoocheling van zoveel missionaire groepen die al voorbereid waren voor de Goede Week missies, het uitstel van de vieringen van Doopsel en Huwelijk, de belemmering om in de ziekenhuizen binnen te gaan en de moeilijkheden om voor de zieken te zorgen en de uitvaartdiensten, de voorbereiding van het Paasfeest… iedereen, gelovigen, godgewijden, priesters en bisschoppen, we delen een gevoel van een zekere onmacht ; voelde dat niet ook Sint Paulus als hij vanuit de gevangenis schreef?

Het hart zich zorgt met christelijk medelijden bij het luisteren naar het nieuws dat uit verschillende landen komt, qua het verdriet voor de zieken die niet kunnen behandeld worden, de overledene mensen, velen alleen en zonder medische en geestelijke hulp, de rouw van de verwanten, de angst om besmet te worden zonder de noodzakelijke hulp, de economische crisis die wordt beleefd en zal blijven verergeren, de verwarring van velen die denken dat er niks gebeurt en dat het niet mij zal raken … zoveel stressvolle informatie! Velen zijn benauwd. Maar laten we naar Sint Paulus luisteren: “vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging”. Christus is onze Verlosser; Hij heeft zich van zijn goddelijke majesteit ontdaan en kwam om ons de kracht van zijn liefde te laten zien, door het sterven aan het kruis.

De gekruisigde Christus voelt met zijn volk de pijn die hem kwelt; Hij is niet ver; Hij is hier, aan onze zijde. Hij wil zijn aandacht besteden aan het lijden van elke mens, op de specifieke manier waarop iedereen het ervaart. Zijn hart is barmhartig, solidair met de mens. Hij zal naar de manier zoeken om iedereen op te beuren. Hij werkt met zachtmoedigheid tegenover het menselijk lijden. Sint Paulus zegt: “Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was”. Christus verlost de mens, verlost wat hij heeft geleefd en wat hij gelooft, wat hij denkt en wat hij voelt, wat hij plant en wat hij hoopt. De in Christus verlost mens en tegelijkertijd bezitter van de gaven van de heilige Geest, kan God het licht vragen om te begrijpen, de dapperheid en de kracht om gelovig en liefdevol te handelen; de Heilige Geest die ons als broeders samenroept, ons verzamelt. Broeders, temidden van deze huidige eis, laat onder ons de gezindheid heersen die ook in Christus was. Hij is ons heil, onze heerlijkheid, voor altijd.

(...)

Als herders van een missionaire en uitgaande Kerk, vervult het ons met hoop zoveel pastorale werkers te zien die hun inspanningen verdubbelen en wegen zoeken om dicht bij het heilig volk Gods te zijn. Priesters die de biecht horen, met gezond afstand, die het Heilig Sacrament in open ruimtes uitstellen of in de straten meenemen en aanbidding van de gelovigen toestaan, die voor de zieken zorgen tenminste door hun te bellen en het gebed aan te bieden en de Eucharistie op te dragen, de welwillendheid om de gelovigen te helpen door nieuwe data aan hun vieringen te vinden, de evangelisatie-, gebed- en solidariteitsketen via de sociale media, het ijveren om de Eucharistie-live uit te zenden … zoveel prijzenwaardige gebaren van onze broederpriesters! Ik dank hun toewijding en maan hen aan om al het mogelijke te doen om dicht bij hun parochianen te staan, in ieder gemeenschap zonder de gezondheid van dezelfde gelovigen bloot te leggen of in gevaar te brengen. Laten we de middelen gebruiken die ons ter beschikking staan om troost te bieden, volgens de gezindheid die in Christus was. Laten we ervoor zorgen dat onze aanwezigheid in de sociale media de aanwezigheid van een echte Pastoor is, niet zoals die van influencers met priesterboordje, predikers van zichzelf, gretig naar erkenning, maar als eenvoudige priesters, met nederige geest, gevoelig voor omstandigheden, voor het moment, voor mensen. Moge onder ons allen, godgewijde mannen en vrouwen, die gezindheid heersen die ook in Christus Jezus aan het kruis was en moge dezelfde Gekruisigde ons inspireren, ons troosten en begeleiden in ons ambt van troost.

Laten we deze Goede Week 2020 vieren met die gezindheid die in Christus was. Laten we hem vragen ons kracht en voorzichtigheid te geven om een zware Vastentijd te leven, te midden van grote ontberingen voor ons allemaal, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, maar dat ze ons voorbereiden om met een grotere intensiteit en grote betekenis te leven in het Paastriduüm en de festiviteiten van het bloemrijke Pasen van de Verrijzenis. Als we het welzijn van onze diocesane Kerk en de hele mensheid toevertrouwen aan de voorspraak van de Eerwaarde Vader Raymundo Jardón en van de Heilige Maagd van de Eik, vraag ik God om alle verdrukking spoedig van ons te verwijderen en ons de naastenliefde te geven die nodig is om ons te vergezellen, als een manifestatie van zijn voorzienigheid en liefde in deze moeilijke tijden.

Virgen Santísima del Roble, bedek ons met uw mantel!

aartsbisschop RogelioCabrera López, Monterrey