Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Paula Graas
in Nieuws
Hits 48040

In de voetsporen van Sint Jan - Verslag van de reis Patmos en Efeze

Bij gelegenheid van 25 jaar Broeders van Sint Jan in Nederland en bij gelegenheid van de 100ste geboortedag van stichter Père Marie-Dominique Philippe organiseerden de Broeders van Sint Jan een bedevaart naar Efeze en Patmos van 5 tot en met 15 september 2013. De belangstelling voor deze reis in de voetsporen van Johannes was zo groot dat er sprake was van een wachtlijst. Uiteindelijk waren er 33 deelnemers. Pater Ignatius-Maria was de bedevaartleider en wist zich vergezeld van pater Elias, pater Gabriel en broeder Clemens-Maria. De organisatorische leiding was in handen van Joost Happel, bestuurslid van de Johannes Stichting. Voor de Vriendenbrief schreef deelnemer Henk Revis dit verslag.

Inleiding
De pelgrimstocht naar Efeze en Patmos was een ontdekkingstocht voor ons. Een kennismaking met een bakermat van het prille christendom en ook met de Openbaring van Johannes, het sluitstuk van het Nieuwe Testament. De pelgrimsgroep was homogeen naar geloofsovertuiging, maar heterogeen naar motivatie, herkomst en leeftijd. De jongste was 35 jaar, de oudste een Metusalem. In de reis was een ruime plaats ingeruimd voor gebed en contemplatie, voor studie en dagelijkse lezingen. Daarnaast boden excursies letterlijk de mogelijkheid in de voetsporen van Johannes, Paulus en Maria te treden en kennis te maken met het rijke verleden van Efeze en Patmos. De Egeïsche zee was overal vlak bij en bood gelegenheid tot een frisse duik. Reisleider Joost zorgde voor efficiënte verbindingen en een soepele organisatie. Voedsel was steeds in overvloed beschikbaar; drank vloeide, aan de blauwe hemel stond de zon en ’s nachts scheen een wassende maan. Naast ernst was er ruimschoots gelegenheid voor luim. De broeders scheurden op scooters over Patmos, aangemoedigd door vrouwelijk schoon achterop. Maar we werden ook getroffen door een triest bericht: onze jongste medereizigster hoorde op de voorlaatste avond dat haar vader plotseling was overleden. Ze brak haar reis af en een medepelgrim begeleidde haar naar huis. Pater Gabriel sprak in zijn preek over Patmos als ballingsoord voor Johannes.

Efeze
Veel van de antieke metropool Efeze is bewaard gebleven en heeft niet ten onrechte de naam van grootste openluchtmuseum ter wereld. Johannes en Paulus moesten hun schreden wel naar dit knooppunt zetten. In het amfitheater las broeder Clemens het volksoproer in Efeze (Handelingen 19,23-40). De woorden klonken luid en duidelijk, dank zij de mooie stem en het declamatorisch talent van broeder Clemens, maar ook geholpen door de ongerepte akoestiek van dit antieke erfdeel. De pelgrims hadden hun aandeel door luidkeels te roepen: ‘Groot is de Artemis van Efeze!’ Na een drie uur durende pelgrimstocht bergopwaarts bezochten we de plaats waar vermoedelijk de woning van Maria, de moeder Gods zal hebben gestaan en vanwaar zij ten hemel zal zijn opgenomen. Er was een H. Mis en aansluitend sprak broeder Clemens in zijn lezing over de centrale plaats van Maria naast Christus tussen ons, vrije schepselen, en God; zij leert ons Geloof, Hoop en Liefde. Zij is voor ons onmisbaar en moeder van de Kerk. Ook op andere bijzondere plaatsen werd de H. Mis gevierd. In
Selcuk concelebreerden de paters de H. Mis in de ruïnes van de Johannesbasiliek, op de plaats die ooit het graf is geweest van Johannes, de apostel en evangelist. Ook was er een H. Mis op de plaats waar in 431 het concilie van Efeze plaatsvond. Een toevallig passerende Italiaanse werd getroffen door de onverwachte, zeldzame gelegenheid aldaar een H. Mis bij te wonen en sloot zich bij onze groep aan.

Dereli
Tijdens het eerste deel van de reis verbleven we in hotel Dereli dat direct aan het strand ligt. Een naastgelegen stille plek met bomen was onze buitenkerk. Hier werden de lauden en vespers gebeden en de dagelijkse lezing, waarbij het silhouet van Pater Gabriel afstak tegen de achtergrond van de ondergaande zon; alsof de Heer zelf tot ons sprak. Op de dag die Paus Franciscus had uitgeroepen voor gebed om vrede in Syrië kwamen de pelgrims samen aan het strand. Bij het Allerheiligste werd een vuur ontstoken. De pelgrims baden, mediteerden en zongen in verbondenheid met alle  gebedswakes gedurende die avond over de hele wereld. Onder meer op het kerkplein van de H. Jacobus de Meerdere te Den Haag. Tijdens de bedevaart kwamen de pelgrims met de naam Maria
goed aan hun trekken. Er bleken in die periode drie Mariagedenkdagen te zijn: Maria Onbevlekte Ontvangenis op 8, de Heilige Naam Maria op 12 en O.L.Vrouw van Smarten op 15 september.

Apocalyps
Op 10 september maakten we met een gecharterde ferryboot in bijna 4 uur de oversteek naar het eiland Patmos. Van verre was al het Johannes Klooster op een van de bergtoppen zichtbaar. Onze hotels waren omgeven door weelderige en kleurige bougainvilles. Bij het hotel hoorde een Grieks Orthodoxe kapel, die we mochten gebruikten voor lauden en aanbidding. Direct na aankomst maakten we te voet de tocht naar de Grot van de Apocalyps. We baden onderweg de rozenkrans. In een nabijgelegen amfitheater las pater Elias de H. Mis. Daarna kregen we toegang tot de grot, waarnaar 45 trappen afdalen. Daar traden we binnen in de mystiek van de Grieks Orthodoxe Kerk, vormgegeven door iconen, lampen en andere liturgische voorwerpen. Een hoek is met koperen stangen afgezet: de plaats waar Johannes zijn hoofd te rusten legde, tussen en na de visioenen in.

Een klein venster
geeft uitzicht op de omringende heuvels en baaien. Huizen hebben er tweeduizend jaar nauwelijks gestaan, maar verder zal dit ook het zijn geweest dat zich toen voor Johannes heeft ontrold.

Tekstverklaring
Uitleg van de moeilijke Openbaring werd verzorgd in lezingen van pater Elias. We lazen de tekst ook in kleine groepjes aan het strand

U bevindt zich hier: Home Nieuws In de voetsporen van Sint Jan - Verslag van de reis Patmos en Efeze
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan