Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Wereldwijd

prieurés

De Broeders

Op 31 augustus 2015 zijn er wereldwijd 499 broeders van Sint Jan. Van hen hebben 381 hun eeuwige geloften afgelegd en 280 zijn priester. 381 broeders hebben eeuwige geloften afgelegd. 33 broeders zijn reguliere oblaten. De broeders leven verspreid over 55 priorijen.

De twee jongste priorijen werden in 2022 gesticht: in Eyang (Cameroen) en in Lyon (Frankrijk).

De gemiddelde leeftijd van de broeders ligt rond de 49 jaar.

De broeders vertegenwoordigen meer dan 30 nationaliteiten, die als volgt kunnen worden onderverdeeld:

  • Frankrijk: 50%
  • Rest van Europa: 13%
  • Afrika: 21%
  • Amerika: 11%
  • Azie: 5%

De Contemplatieve Zusters

Er zijn op dit moment ongeveer 50 zusters uit 10 verschillende natuionaliteiten. Ze leven in 6 priorijen. 

De Apostolische Zusters

Er zijn op dit moment ongeveer 200 zusters  uit 21 verschillende nationaliteiten. Ze leven in 21 priorijen. 

De Familie

BroedersDe broederlijke liefde staat in het hart van het onderricht en et leven van de welbeminde leerling: “Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden” (1 Joh 3, 18). Zo willen de broeders van Sint Jan, samen met hun zusters, maar ook met de oblaten en de leken die aan hun priorijen verbonden zijn een ware familie vormen en het nieuwe gebod van de liefde beleven: “Zoals de Vader mij heeft liefgehad, zo heb ook ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde” (Joh 15, 9). De aanwezigheid van de zusters en de deelname van leken aan hun werk en hun gebedsleven stellen de broeders in staat hun roeping op een nog diepere manier te ontdekken, in navolging van Johannes.

Op hun eigen specifieke manier delen de contemplatieve en de apostolische zusters samen met hun broeders de roeping tot een religieus leven in de geest van Johannes. Als een grote familie willen zij in de Kerk getuigen van de genadeschatten die voor iedereen ter beschikking staan: “Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade” (Joh 1, 16).

 

De Contemplatieve Zusters

Contemplatieve zusterDe nadruk op de beschouwing in het leven van de contemplatieve zusters herinnert de broeders aan de beschikbaarheid en de stille aanwezigheid van de Maagd Maria. Zij is degene die aan het Kruis de geheimen van Christus ontvangt. Zij neemt Johannes en de andere apostelen op als degenen die haar door Jezus zijn toevertrouwd.

Evenals Maria willen de contemplatieve zusters stille getuigen zijn van de jaloerse liefde van Christus voor de Vader en voor de mensen. Door hun vurigheid brengen zij telkens opnieuw in de Familie de vereisten van het contemplatieve leven in herinnering.

De zusters hechten grote waarde aan het zoeken naar de waarheid op theologisch niveau en daarnaast ook op menselijk niveau, door een realistische filosofie. Het ontdekken van de mens in al zijn dimensies en de intelligentie ten dienste stellen van het geloof en van het Woord van God, stelt hen in staat zich dieper te engageren in dit contemplatieve leven, dat de liefde van God en de liefde voor de naaste verenigt.

 

De Apostolische Zusters

Apostolische zustersDe apostolische zusters willen door hun leven de barmhartige aanwezigheid van Maria onder de mensen voortzetten. Zij getuigen van het mysterie van Christus in een leven van evangelisatie, vooral door hun gemeenschappelijke leven van aanbidding, van liturgisch gebed en zusterlijke naastenliefde.

Hier ligt het begin van hun apostolaat: in liefde samen te leven met andere zusters die Jezus heeft samengebracht. Naast het gemeenschappelijk gebed, hebben de zusters vijf maal per week een vriendschappelijke ontmoeting, bijbelstudie en zang.

Hun aandacht gaat uit naar alle noden van de Kerk en zij dragen in hun hart de gebrokenheid van de mensen om hen heen. Door de schoonheid van hun liturgie ondersteunen zij het gebed van de gelovigen. Zij vullen op hun manier het apostolaat van de broeders aan door hun werken van barmhartigheid en hun onderricht, al naar gelang de voorzienigheid het hen aangeeft.

 

De Leken

LekenDe leken zijn in eerste instantie door het gebed met de Familie verbonden. Sommigen van hen wijden zich op een speciale manier aan God toe door de seculiere oblatuur, om in de wereld meer van het vaderschap van Johannes te leven. De oblaten verbinden zich aan een priorij naar hun keuze, waar ze altijd welkom zijn voor een tijd van bezinning.

Er zijn ook verschillende groepen rondom de priorijen, wiens krachten worden gebundeld in de Vereniging van de Vrienden van de broeders en zusters van Sint Jan. Ook helpen een aantal leken de broeders met het financieel beheer. Anderen ondersteunen projecten waarmee de broeders verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld Sint Jan - Licht, Vuur en Waarheid. Onder deze noemer worden in Nederland kampen en weekends georganiseerd voor kinderen, tieners en jongeren. In Frankrijk zet een grote groep jongeren zich speciaal in voor de organisatie van het Festival Saint-Jean. Dit festival stelt jongeren die aan de verschillende priorijen verbonden zijn, in staat drie dagen met de welbeminde leerling te leven.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Familie
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan