Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Kloosterleven

Toegewijd aan God

kloostergangenToen de rijke jongeling aan Jezus vroeg op welke manier hij het verste kon gaan op de weg naar heiligheid, antwoordde Hij: “Verkoop alles wat ge bezit en deel het uit aan de armen… Kom dan terug om Mij te volgen” (Lc 18, 22). Iemand die Christus op de meest volmaakte manier wil volgen, moet afstand doen van al zijn bezittingen: niemand kan twee meesters tegelijk dienen, Jezus en de mammon (Mt 6, 24). Het vereist een voortdurende zuivering van de liefde, om zich alleen aan Jezus’hart te hechten. Om onze voetstappen in die van Jezus te zetten, moeten we ook accepteren dat een gezondene van Christus ons de weg wijst en ons laat zien wat we moeten doen om in steeds grotere trouw te leven. Deze drie punten vormen de kern van de kloostergeloften.

Lees meer: Toegewijd aan God

Het habijt

Broeders met habijtHet habijt is ongetwijfeld het eerste dat men opmerkt aan de broeders. Het is een teken dat verschillende vragen kan oproepen: "Waarom werd er gekozen voor het dragen van het habijt?", "Waarom dit grijze habijt?". Deze keuze werd al aan het begin gemaakt en beantwoordt vóór alles aan een verlangen trouw te zijn aan de Kerk, die tijdens het Tweede Vaticaans Concilie het habijt van religieuzen opnieuw naar voren bracht als "een teken van hun toewijding" (Perfectae Caritatis).

Lees meer: Het habijt

Vorming

Noviciaat
Broeders in de kapelBij het intreden beginnen de broeders hun noviciaat. Je zou kunnen zeggen dat dit als het ware de geboorte is tot het religieuze leven. Jezus zelf gebruikt dit beeld van de geboorte in zijn onderricht aan Nicodemus: “Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan” (Joh 3, 5). Ook al komt deze nieuwe geboorte door het doopsel tot stand, door het religieuze leven wordt een christen nog inniger aan het dienstwerk van God toegewijd.

Lees meer: Vorming

Thomas van Aquino

Sint Thomas van AquinoSint Thomas werd in 1225 bij Napels geboren. Zijn familie hoopte dat hij ooit abt van Monte-Cassino zou worden, waar hij zijn eerste onderwijs genoten had. Maar hijzelf gaf de voorkeur aan de bedelorde die door de H. Dominicus was gesticht en trad in 1244 in.

Lees meer: Thomas van Aquino

Aristoteles

AristotelesAristoteles werd in 384 voor Christus te Stagira (Griekenland) geboren en volgde gedurende twintig jaar het onderricht van Plato aan de Academie te Athene. Plato zelf was een leerling van Socrates. Aristoteles zette het filosofisch streven van zijn leermeesters voort, hoewel hij duidelijk afstand nam van het platonisme.

Lees meer: Aristoteles

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Kloosterleven
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan