Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Kloosterleven

De Apostel Johannes

Interview met pater Philippe

Waarom zijn de Broeders naar Sint Jan vernoemd?
Apostel JohannesOp een dag werd ik vanuit Rome gebeld met de vraag hoe deze nieuwe religieuze familie zou gaan heten. Ik moet toegeven dat dat nou niet een kwestie was, waar ik me regelmatig mee bezig hield. Als je je met bepaalde personen zeer verwant voelt, ach, dan deel je samen het leven en hoe deze of gene heet, daar denk je niet zo gauw aan. Toch heb ik de vraag beantwoord. "Als u dan toch een naam van mij wilt horen, dan ken ik er maar een en dat is Sint Jan." "Prima, uitstekend!" Zo gezegd, zo gedaan. Naderhand heb ik er nog eens nog eens goed over nagedacht en ben ik tot de slotsom gekomen, dat een andere naam niet denk baar was geweest.

Toch bent u zelf dominicaan. Welke band heeft u als dominicaan met de apostel Johannes?
Voor mij zijn Dominicus en Johannes twee zeer verwante heiligen. Ik heb het altijd fijn gevonden om, na eerst een onderwerp in Thomas van Aquino's Summa Theologica bestudeerd te hebben, het Evangelie van Johannes op te slaan. Dit Evangelie stelt ons mensen in staat om onmiddellijk het mysterie van Jezus te beleven, terwijl het bestuderen van de Summa Theologica onze verbeelding kan bevrijden van ongegronde voorstellingen en ook onze geest kan zuiveren, opdat wij intelligenter kunnen zijn voor Jezus. Er is een heel nauwe band tussen het leerstellige aspect van sint Thomas en de evangelist Johannes. Deze laatste wordt trouwens door de oosterse christenen ook wel "de theoloog" genoemd.

Is dit het enige dat u op de naam Sint Jan heeft gebracht?
Nee, het is vooral omdat ik in Johannes toch nog het meest "de geliefde leerling" zie (Joh. 13, 23), de leerling, die Jezus onder alle omstandigheden trouw blijft. Het is in deze tijd niet gemakkelijk om altijd trouw te blijven. Het woord zelf is min of meer in onbruik geraakt; we zijn vandaag trouw aan het een en morgen weer aan het andere. Bij Johannes is van zo'n grilligheid geen sprake, zijn trouw ligt verankerd in de liefde. Het gaat om het soort trouw dat heel veel van de mens vraagt, zijn hele leven moet in het teken van die trouw staan. Hetgeen Jezus vandaag de dag van zijn leerlingen, van zijn vrienden vraagt, is dat ze Hem trouw blijven tot in het uiterste: dat zij het Lam volgen tot aan het Kruis (Openb. 14, 4) en daarbij leven van het mysterie van Zijn Verrijzenis en Zijn Verheerlijking, terwijl zij enkel en alleen rekening houden met Hem en, zoals Johannes de Doper deed, Hem voorop laten lopen. Dit is in het kort hetgeen de naam Sint Jan voor ons betekent.

Bekijkt Johannes het mysterie van Christus op een speciale manier?
Ja, die zienswijze reikt hij ons aan in zijn Evangelie. Deze bestaat allereerst in een zeer bijzondere band met het mysterie van de Eucharistie. Met name Johannes heeft op de meest opmerkelijke manier over het mysterie van het "brood des levens" gesproken (Joh. 6, 26-58). Alleen zijn Evangelie vermeldt de voetwassing (Joh. 13, 2-15), dat wil zeggen die ultieme zuivering van de vergeving verkrijgen, waar niemand, die tot de heilige tafel wil naderen, buiten kan. De Eucharistie is de weg naar het Kruis: Johannes is ook de enige leerling die Jezus trouw blijft volgen tot aan de voet van het Kruis. Dit is de plaats waar hij het mysterie van Maria's compassie beleeft, omdat Johannes heel nauw met Jezus verbonden is en tegelijk Maria heel nabij. Toch wil Jezus nog meer: Hij geeft Maria aan Johannes, die haar "bij zich in huis neemt" (Joh. 19, 27), dat wil zeggen, dat Johannes diep in zijn hart Maria voor altijd een plaats geeft. Aldus leert Johannes ons in trouw te volharden tot aan het Kruis, zoals Maria dit deed in de kracht van geloof, hoop en liefde. Want doorheen dit mysterie ontvangen wij rechtstreeks van Jezus zijn uiteindelijke geschenk: Maria. Jezus vertrouwt haar aan Johannes toe om hem daarmee te laten zien, hoeveel Hij van hem houdt en dat Hij hem alles geven wil,zodat hij Hem trouw kan blijven volgen en ten einde toe kan volharden in de eisen die de goddelijke liefde stelt.

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Kloosterleven De Apostel Johannes
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan