Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

"Dank u, pater Philippe"

Tijdens de uitvaart van pater Philippe hield br. Jean-Pierre-Marie als laatste afscheid de volgende toespraak:

pater Philippe met Benedisctus XVI “Dierbare Pater Marie-Dominique,

Wij hebben vandaag zoveel mooie dingen over u gehoord. Dank u wel! Ja, zoals onze heilige Vader Benedictus XVI tegen u zei, toen hij u in februari in Rome ontving tijdens onze pelgrimtocht uit dankbaarheid, willen wij herhalen: ‘Dank u, Pater Philippe, dank u wel voor alles wat u gedaan heeft!’ en hem nazeggen: ‘Dierbare Pater!’

'Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen’ (Mt 5, 3)
Deze zaligspreking van de armen, die de weg opent naar alle zaligsprekingen, werpt een licht op dit laatste moment van vaarwel dat ons innerlijk arm maakt. Tegelijkertijd werpt deze zaligspreking ook een licht op uw leven in ons midden. Uw aanwezigheid was zo rijk en vruchtbaar, gedurende de dertig jaar sinds de stichting van onze Familie van Sint Jan. Maar, verder nog dan uw oplettende en doordringende intelligentie die zo goed de dingen wist te begrijpen en te ordenen – zelfs in de meest complexe situaties –, verder dan uw menselijke hart – zo uiterst beschikbaar en vol hartelijkheid, vol fijngevoelig voor allen en in het bijzonder voor de kleinsten en zwaksten –, had u slechts één groot verlangen: de Bruidegom te aanschouwen en klein te worden voor Hem, zodat alle hulde aan Hem zou toekomen, aan Hem en aan zijn Moeder. Net als de welbeminde Leerling, wiens naam ‘Johannes’ zelfs in zijn evangelie verdwijnt en wiens enige rijkdom het was om zijn goddelijke Meester trouw te volgen tot aan het Kruis, heeft u ons de weg geopend naar het Hart van Jezus en naar het geloof in zijn Verrijzenis. Op deze weg bent u ons in aller ijl voorgegaan.

‘Dank u, Pater Philippe, dank u voor wat u gedaan heeft!’

U, onze stichter, u hebt deze smalle weg van de heiligheid van Johannes voor ons verkend als een waker en een getuige. U hield er niet van dat er over u gesproken werd. U was zo bescheiden et zo welbewust: ‘Een mens kan zich niets toe-eigenen, tenzij het hem vanuit de Hemel gegeven is!’ (Joh. 3, 27). U ging voor ons uit, u heeft ons op de Weg gezet, Christus, die wil dat wij alles verlaten om het geluk van het Evangelie te ontvangen. Johannes en zijn geschriften zijn uw licht geweest om Jezus, de Vriend, te kunnen ontvangen, om u door Hem te laten beminnen, om zijn openbaring te ontvangen en om op uw beurt zoon van het licht te worden. Zo kon u op uw beurt zonen van het licht voortbrengen.

Voortaan bent u levendiger dan wij allen tezamen en in zekere zin nog dichter bij ieder van ons. Zo gaat u verder met ons te verwijzen naar Johannes als onze metgezel in de beproeving, onze vader in het geloof, de hoop en de liefde. De erfenis die U nalaat is immens. Het is de erfenis van Johannes, de leerling die op de borst van de Heer rustte en deelde in de geheimen van de Meester om ze aan geheel de aarde door te geven. U hebt het mysterie van het Woord van het licht, vleesgeworden om ons aan de Vader terug te geven, vurig onderzocht, om het ons te onthullen, om ons in staat te stellen de geopenbaarde wonderwerken te begrijpen en te beminnen, om ons te leren onszelf te laten beminnen. Nu maakt u zich heel klein, opdat Hij, Christus, groter wordt in ieder van onze harten. Uw trouw ‘het Lam te volgen waarheen het ook gaat’ (Ap. 14, 4), te wonen in de Liefde en lief te hebben in het Licht zoals Jezus ons liefheeft, is een getuigenis, een appél en een gave. Uw trouw ontvangen wij: voor ons, voor de Kerk en voor alle gewonde mannen en vrouwen die dorst hebben naar de Barmhartigheid. De mensen van vandaag hebben dorst om bemind te worden, om het licht van de Liefde te ontvangen. Helpt u ons, pater, om hen de getuigenis van de welbeminde apostel over te brengen.

‘Dank u, Pater Philippe, dank u voor wat u gedaan heeft!’

U heeft zich zonder ophouden ingezet voor deze wereld die God vergeet. Ik kan het niet laten om te denken aan een oude tekst van een heilige, een cisterciënzer religieuze uit de Middeleeuwen. Op een dag ontving zij de genade om te ervaren wat de Apostel heeft beleefd tijdens het Laatste Avondmaal, toen hij rustte op het Hart van onze Heer. Zij noteerde in haar boek Openbaringen deze verrassende, vertrouwelijke mededeling van de evangelist: ‘Mijn missie’, vertelde hij haar, ‘bestond erin voor de beginnende Kerk te schrijven en haar de woorden van het ongeschapen Woord te laten horen, zodat tot aan het einde der wereld het menselijke verstand er zich mee zou kunnen voeden, zonder het helemaal te kunnen begrijpen. Maar de volheid van de lieflijkheid die de hartslagen van het goddelijke Hart bevat wordt bewaard voor de laatste tijden, opdat de wereld die verouderd en die in de liefde tot God verkild is, zou worden opgewarmd’.

Dierbare pater, uw onvermoeibare activiteit als apostel, waarvoor u alle continenten heeft afgereisd, was om onze wereld te ‘verwarmen’, om haar opnieuw hoop te geven, om haar te sterken in de beproevingen, en om haar eraan te herinneren dat zij bedoeld is voor het Leven, voor de vrede en de vreugde in God. Zonder ophouden was u altijd opnieuw geïnspireerd door de beschouwing van het doorboorde Hart van Christus. U hebt uzelf hiervan als een getuige gemaakt, in het licht van de drie wijsheden, vertrouwend op de kracht van de waarheid die alleen maar in de liefde aan het licht komt.

Zoals onze vader Johannes in de tijd van Pasen het laatste verlangen van Christus ontving: ‘Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom’ (Joh. 21, 22), heeft u op Zijn komst gewacht en heeft u ons opgeroepen om Hem in het geloof te ontvangen. En zoals de oude Johannes, levend in deze vurige verwachting, schreef in zijn laatste brief: ‘Geliefden, laten wij elkander liefhebben’ (1 Joh 4, 7) heeft u ons, pater, aangespoord tot de broederlijke liefde die als enige de komst van Jezus kan voorbereiden.

‘Dank u, pater Philippe, dank u voor wat u gedaan heeft!’, dank u wel dat u ons de heilige Johannes als vader gegeven hebt, dank u dat u aan de mensen het licht van de hoop gegeven hebt dat schittert in zijn Evangelie.

U kende de kwetsbaarheid van de mensen van vandaag, onze kwetsbaarheid, maar u werd er nooit bang van; uw vertrouwen in de Maagd Maria, onze Moeder, gaf u de moed om barmhartig te zijn. Als een vader heeft u ons geleerd om Maria van Jezus te ontvangen en om haar ‘bij ons in huis te nemen’. Met u vragen wij haar om ons trouw te laten zijn tot het uiterste toe en zingen wij haar Magnificat.

‘Dank u, pater Philippe, dank u voor wat u gedaan heeft !’ ”

U bevindt zich hier: Home Over Sint Jan Stichter Sint Jan Over ons Stichter "Dank u, pater Philippe"
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan