Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 7.00 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.00 uur 19.00 uur
Woensdag 7.00 uur 19.00 uur
Donderdag 7.00 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.00 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.00 uur 19.00 Vooravond

Caritas

De Parochiële Caritas Instelling

Caritas is het latijn voor 'naastenliefde' en betekent: 'het plegen van daden van liefdadigheid en barmhartigheid'. Ook de H. Gerardus Majellaparochie heeft een eigen hulporganisatie die hulp wil bieden aan in noodverkerenden, zowel op materieel als immaterieel gebied, de PCI.

Uitgangspunt voor de caritas zijn de werken van barmhartigheid.
Deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het Evangelie van Matteüs: Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Matteüs 25, 35-36). Paus Innocentius III (1198-1216) voegde daar een zevende werk aan toe: 'de doden begraven'.
Naast deze zeven lichamelijke werken van barmhartigheid werden in de middeleeuwen zeven geestelijke werken van barmhartigheid uitgewerkt: het zijn werken gericht op het lenigen van geestelijke nood: De onwetenden onderrichten, Voor de levenden en overledenen bidden, In moeilijkheden goede raad geven, De bedroefden troosten, Het onrecht geduldig lijden, Beledigingen vergeven, De zondaars vermanen.

De parochiële caritas (PCI), die volledig los staat van het kerkbestuur van onze parochie, probeert zelfstandig middelen te vergaren en deze middelen ter beschikking te stellen ten dienste van de bovengenoemde noden. Voor de parochie bekende voorbeelden zijn de bijzondere feestdagen voor ouderen en zieken zoals Sacramentsdag, het Gerardusfeest en het Kerstfeest.
Echter er zijn naast deze bijzondere activiteiten ook èchte noden. Velen kloppen aan de deur van de pastorie met een vraag om hulp in hun moeilijke, vaak uitzichtloze situatie. Mede door de crisis en de verschraling van de sociale en immigratie wetgeving groeit dat aantal.

Het team in onze parochie probeert naar hun noden te luisteren en hen de weg te wijzen naar gemeentelijke instanties. Ook werken wij samen met organisaties in de stad zoals Omduw en Stil (Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep) en (Stichting Lauw-Recht).
OMDUW werkt met een inloopspreekuur en een gewoon spreekuur waarin mensen hun verhaal kwijt kunnen, om hulp kunnen vragen of gewoon even een kop koffie of thee kunnen komen drinken. Zij zorgen dat zij naar de voedselbank kunnen en mogelijk begeleid worden naar huisvesting met alles wat daarbij komt kijken. Stil zet zich in voor vluchtelingen en migranten; zij geeft steun op medisch, juridisch en sociaal gebied.

De mensen in crisis die aanbellen aan de pastorie krijgen altijd iets te eten en er wordt heel zorgvuldig overlegd als het gaat om financiële steun.

De grootste inkomensbron is momenteel het geld van de DiocesaneKerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht. Echter alle inkomsten van zowel parochianen als andere instellingen zijn van harte welkom.
De PCI verleent èchte hulp aan minderbedeelden en ècht in noodverkerenden. Een ieder kan zijn of haar giften overmaken aan de Caritas H. Gerardus Majella Parochie te Utrecht rek nr. NL61 INGB 0000 6412 56

Jezus zegt: ”Wat ge voor de minste der mijnen hebt gedaan, hebt ge voor Mij gedaan”.

Het bestuur van de caritas bidt God om Zijn zegen.

Leden van de Caritas:

Dhr. Henk Goes, voorzitter
Dhr. Ruud de Haas, penningmeester
Mevr. Els Sluis, secretaris
Dhr. Sjon van der Most, lidANBI Status

De Gerardus Majalle Parochie geldt als ANBI instelling en daarom zijn uw giften in principe aftrekbaar voor de belastingen. Hiervoor zijn wij verplicht een beleidsplan en jaarcijfers te publiceren. Zie daarvoor de volgende link https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR1931.
U bevindt zich hier: Home Diaconie Caritas
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM