Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Priorijen van Sint Jan

Secretariaat

Secretariaat
Het secretariaat is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30u en 15.30u.

Geschiedenis

H. Gerardus Majellakerk in Utrecht

De eerste steen werd gelegd op 21 oktober 1934.

Vanaf 3 september 1935 wordt in de kerk de Eredienst gevierd...

 

 

Patroonheilige

De kerk heeft de naam gekregen van de heilige Gerardus Majella. Gerardus Majella is geboren en heeft geleefd in Zuid Italië, in de omgeving van Napels, van 1726 tot 1755. Hij is broeder geweest in een Redemptoristenklooster. Paus Pius X heeft hem 11 december 1904 heilig verklaard. Hij is een volksheilige. Behalve de kerk zijn ook park en wijk rond de kerk naar hem vernoemd.

 

Architectuur

De kerk, die aan een belangrijke invalsweg van de stad en op een druk verkeerspunt ligt, is als zodanig een markant en herkenbaar bouwwerk.

Architect van de kerk was H.C. van de Leur (1898-1994). In navolging van zijn leermeester, de benedictijner monnik Dom Bellot, werkte hij graag met baksteen.

Hij ging op een mozaïkachtige manier te werk door meerdere kleuren steen te gebruiken en dor deze in ondermeer ellipsvormige en kepervormige bogen te doen vermetselen. Een goed voorbeeld van zijn manier van werken is de triomfboog, die de afscheiding van het priesterkoor vormt.

Dezelfde wijze van werken is terug te vinden in de tegelvloeren in de gangpaden en in de ramen van gekleurd glas. Hij heeft aldus een waardig en devoot gebedshuis tot stand gebracht.

3 September 1935 werd de kerk in gebruik genomen. 30 Juni 1936 heeft aartsbisschop J. de Jong de kerk geconsacreerd.

Ramen

De gebrandschilderde ramen werden ontworpen en gemaakt door W. Mengelberg te Zeist.
De voorstellingen in de ramen van de abscis (priesterkoor) werden ontleend aan het Oude Testament. Ze zijn bedoeld als typografieën van de 7 sacramenten.

  • Adam en Eva (huwelijk)
  • Genezing van Tobias (ziekenzalving)
  • David en Natan (biecht)
  • Elia met engel (Eucharistie)
  • Doortocht door de Rietzee (doopsel)
  • Zalving van David (vormsel)
  • Roeping van Aaron (priesterschap)

 

De ramen van het zuidertransept
De ramen van het zuidertransept (Vleutenseweg) geven een uitbeelding van de zaligsprekingen te zien. Daarboven wordt het Laatste Oordeel uitgebeeld en het raam wordt bekroond door de Christus Pantocrator - Christus de Albeheerser.

De ramen van het noordertransept
De ramen van het noordertransept (Broerestraat) geven de geheimen van de rozenkrans weer.

  • 5 blijde geheimen
  • 5 droevige geheimen
  • 5 glorievolle geheimen

Boven in het raam: H. Drievuldigheid.

Beelden

De kruiswegstaties komen uit de vroegere Ludgeruskerk aan de Amsterdamsestraatweg en zijn van de beeldhouwer Leo Jungblut. Ook het missiekruis in het priesterkoor en het Gerardusbeeld in de gevel van de kerk zijn door hem gemaakt.

 

 

 

Maria altaar

Naar aanleiding van de dogmaverklaring van Maria Tenhemelopneming door paus Pius XII in 1950 werd René van Seumeren opdracht gegeven een Maria altaar te maken.

In het midden van de retabel staat Maria met Kind. Aan weerszijden zijn tweemaal zes taferelen uit het leven van Maria weergegeven: vanaf de boodschap van de engel tot haar opneming in de hemel. Het Maria-altaar werd 19 april 1951 tijdens een Plechtig Lof gewijd.

Carillon

De kerk beschikt over een carillon, bestaande uit 35 klokken, de 3 luidklokken meegerekend. Dit carillon werd geschonken door de familie Fr. Van Seumeren. De klokken dragen de namen van het echtpaar, de kinderen en de kleinkinderen.

De klokken zijn gemaakt door de fa. Petit en Fritsen te Aarle Rixtel. 6 Januari 1955 vond de overdracht van de bejaard plaats.

Het carillon speelt op de hele en halve uren.

Menorah

Arie Teeuwisse te Amsterdam heeft in 1986 voor de kerk een zevenarmige kandelaar gemaakt en in brons laten gieten.
De menorah, stammend uit Tabernakeltent en Tempel, is bedoeld blijvend te herinneren aan de joodse wortels van het Christelijk geloof.

Op het feest van St. Gerardus 19 oktober, werden de kaarsen voor het eerst ontstoken. De zevenarmige kandelaar herinnert aan het lot van de Nederlandse en speciaal van de rond 1200 Utrechtse joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht. Nauw verbonden daarmee is het feit dat de menora tevens een eerbewijs is aan de drie politie – agenten uit de Gerardus Majella –parochie die in 1942 geweigerd hebben mee te werken aan de deportatie van joodse stadgenoten en als gevolg daarvan hebben moeten onderduiken. Die drie, Jan Vernooij, Kees Vernooij en Rut van Breemen, gaven gehoor aan de brief van de bisschoppen die opriep niet te gehoorzamen aan orders van die strekking. Jan Vernooij, een vader van zeven kinderen uit de Van Meursstraat, was de man die in 1986, toen de menora werd geplaatst, als eerste een kaars ervan ontstak. Dat heeft toen diepe indruk gemaakt.

De menora is een geschenk van mgr Fons Mensink aan de parochie bij zijn twaalf-en-een-halfjarig jubileum als pastoor.

Gobelins

Achter de menorah hangt een kleed met een voorstelling van het loofhuttenfeest, een van de drie grote Joodse feesten.

Antoinette Gispen, Rotterdam, heeft het doek ontworpen; Articienti te Amsterdam heeft het geweven in 1992.

Dezelfde ontwerpster en hetzelfde atelier hebben ook het andere gobelin gemaakt; de gedaanteverandering van de Heer (tabernakel) in 1993.

Doopvont

Een aanwinst voor de kerk is de doopvont, die ontworpen en gehouwen werd door Theo Hoitink, parochiaan van deze kerk.

Op de kuip van het vont staan Oud-Testamentische, op de deksel Nieuw-Testamentische voorstellingen. Kerstmis 1992 was het doopvont en het deksel gereed.

Maria kapel

De laatste aanwinst voor de kerk is de Maria kapel met 7 nieuwe glas-in-loodramen ontworpen door Huub Kurvers. Als onderwerp voor de ramen is gekozen voor het Magnificat. In de ramen zijn meerdere delen van de tekst van het Magnificat.

Het ontwerp van het hekwerk is van Willem Jonkers te Deventer.

De kapel werd november 2002 plechtig in gebruik genomen.

Missie & Ontwikkeling

De werkgroep Missie en Ontwikkeling houdt zich bezig met hulpacties voor projecten in gebieden waar deze hulp nodig is. Via collectes, door middel van een advents- of vastenactie en opbrengsten van de herfst- en voorjaarsmarkten wordt geld bijeengebracht dat besteed wordt aan het project. Voor elk project bestaan er tussen de parochie en de ontvanger persoonlijke en rechtstreekse banden zodat de gelden (en soms goederen)  niet verloren gaan in een onoverzichtelijke keten van hulporganisaties, maar direct ter plaatse komen.

In  het voorjaar en najaar wordt in het Leerhuis een markt gehouden van voorwerpen die voor een deel gemaakt zijn door leden van de CreaClub en voor een deel door goede gevers zijn ingebracht. De opbrengst wordt integraal aan het project van de lopende vasten- of advensactie toegevoegd.

Zo zijn in de laatste jaren projecten in Armenië, Guinée, Haïti, Oekraïne, Pakistan, de Filippijnen, Rwanda, Suriname en Togo rechtstreeks door onze parochianen gesteund.

Bankrekening: NL93INGB0003767475, t.n.v. Missie en Ontwikkeling

Voorzitter: pastoor p. Ignatius Maria
Secretaris: Mevr. Anty Raymakers-Nefkens, 030-6561236 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: vacant
Leden: Dhr. G. Baak en J. Raymakers

Bezoekgroep

De Bezoekgroep ‘Gerardus Majella’ valt onder verantwoordelijkheid van de Parochiële Caritas Instelling, maar is een zelfstandig functionerende werkgroep.

De doelstelling van de Bezoekgroep Gerardus Majella is namens de Parochiegemeenschap zieken en aan-huis-gebonden parochianen te bezoeken, medeleven te tonen en waar nodig hulp te bieden.

De band met de parochie wordt in het bijzonder tot uitdrukking gebracht rond de Triduümdagen, t.w. Palmzondag, Sacramentsdag en het Feest van onze Parochiepatroon de H. Gerardus Majella, alsmede met Pasen en Kerstmis.

Contactpersoon: Mevr. A. Raymakers-Nefkens Tel. 030-656 12 36

Alle vrijwilligers betrokken bij de bezoek groep zijn op de hoogte van de gedragscode, die u hier kunt inzien.

Caritas

De Parochiële Caritas Instelling

Caritas is het latijn voor 'naastenliefde' en betekent: 'het plegen van daden van liefdadigheid en barmhartigheid'. Ook de H. Gerardus Majellaparochie heeft een eigen hulporganisatie die hulp wil bieden aan in noodverkerenden, zowel op materieel als immaterieel gebied, de PCI.

Uitgangspunt voor de caritas zijn de werken van barmhartigheid.
Deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het Evangelie van Matteüs: Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Matteüs 25, 35-36). Paus Innocentius III (1198-1216) voegde daar een zevende werk aan toe: 'de doden begraven'.
Naast deze zeven lichamelijke werken van barmhartigheid werden in de middeleeuwen zeven geestelijke werken van barmhartigheid uitgewerkt: het zijn werken gericht op het lenigen van geestelijke nood: De onwetenden onderrichten, Voor de levenden en overledenen bidden, In moeilijkheden goede raad geven, De bedroefden troosten, Het onrecht geduldig lijden, Beledigingen vergeven, De zondaars vermanen.

De parochiële caritas (PCI), die volledig los staat van het kerkbestuur van onze parochie, probeert zelfstandig middelen te vergaren en deze middelen ter beschikking te stellen ten dienste van de bovengenoemde noden. Voor de parochie bekende voorbeelden zijn de bijzondere feestdagen voor ouderen en zieken zoals Sacramentsdag, het Gerardusfeest en het Kerstfeest.
Echter er zijn naast deze bijzondere activiteiten ook èchte noden. Velen kloppen aan de deur van de pastorie met een vraag om hulp in hun moeilijke, vaak uitzichtloze situatie. Mede door de crisis en de verschraling van de sociale en immigratie wetgeving groeit dat aantal.

Het team in onze parochie probeert naar hun noden te luisteren en hen de weg te wijzen naar gemeentelijke instanties. Ook werken wij samen met organisaties in de stad zoals Omduw en Stil (Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep) en (Stichting Lauw-Recht).
OMDUW werkt met een inloopspreekuur en een gewoon spreekuur waarin mensen hun verhaal kwijt kunnen, om hulp kunnen vragen of gewoon even een kop koffie of thee kunnen komen drinken. Zij zorgen dat zij naar de voedselbank kunnen en mogelijk begeleid worden naar huisvesting met alles wat daarbij komt kijken. Stil zet zich in voor vluchtelingen en migranten; zij geeft steun op medisch, juridisch en sociaal gebied.

De mensen in crisis die aanbellen aan de pastorie krijgen altijd iets te eten en er wordt heel zorgvuldig overlegd als het gaat om financiële steun.

De grootste inkomensbron is momenteel het geld van de DiocesaneKerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht. Echter alle inkomsten van zowel parochianen als andere instellingen zijn van harte welkom.
De PCI verleent èchte hulp aan minderbedeelden en ècht in noodverkerenden. Een ieder kan zijn of haar giften overmaken aan de Caritas H. Gerardus Majella Parochie te Utrecht rek nr. NL61 INGB 0000 6412 56

Jezus zegt: ”Wat ge voor de minste der mijnen hebt gedaan, hebt ge voor Mij gedaan”.

Het bestuur van de caritas bidt God om Zijn zegen.

Leden van de Caritas:

Dhr. Henk Goes, voorzitter
Dhr. Ruud de Haas, penningmeester
Mevr. Els Sluis, secretaris
Dhr. Sjon van der Most, lidANBI Status

De Gerardus Majalle Parochie geldt als ANBI instelling en daarom zijn uw giften in principe aftrekbaar voor de belastingen. Hiervoor zijn wij verplicht een beleidsplan en jaarcijfers te publiceren. Zie daarvoor de volgende link https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR1931.

Weekoverzicht

Altaar

Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis tevens livestream
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur S. Missa (Buitengewone vorm)
  16.00 uur H. Mass (English)
Maandag 7.00 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.00 uur 19.00 uur 
Woensdag 7.00 uur 19.00 uur
Donderdag 7.00 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.00 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.00 uur 19.00 uur (Vooravond)
    tevens livestream

Aanbidding
Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur

Biechtgelegenheid
Dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur
Zondags ook van 11.20 tot 11.50 uur

Gebedstijden
dinsdag t/m zaterdag
6.15 uur Stil gebed
8.00 uur Lauden
17.30 uur Vespers

 


 

Blijf op de hoogte via WhatsApp

Incidenteel is er geen priester beschikbaar voor de ochtendmis (7 uur)
of de Latijnse mis in de buitengewone vorm op zondag (14.30 uur)
waardoor deze H. Mis dan komt te vervallen.

Om tijdig te worden geïnformeerd kunt u op de hoogte blijven via WhatsApp.

Ochtendmis
 
Sancta missa
Buitengewone vorm
of klik hier. of klik hier.

Kampen

De broeders van Sint Jan organiseren door het jaar heen verschillende dagen, weekenden en kampen voor kinderen, tieners en jongeren. Er is een uitgebreid aanbod. U leest er meer over op www.stjan.org/lvw

Jongeren

In het najaar 2021 willen we in de parochie beginnen met een tienergroep. Houd de website in de gaten om op de hoogte te blijven, of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op de homepage.

Voor studenten zijn er de "Katholieke Studenten Utrecht".

Tieners

Op zoek naar avontuur, vriendschap en geloof? En ben jij tussen de 11 en 15 jaar...

Kom dan naar de maandelijkse jongerengroep op zondag! Eens per maand ontmoeten we elkaar na de heilige Mis van 10 uur in de priorij van de broeders. We zoeken naar verdieping, vriendschap en gaan samen op pad. Denk aan kanoën, hiken of een gaaf spel.
Wil jij meedoen? Van harte welkom!
Stuur even een bericht naar Kees van Duijn via 06-40501934 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Data 2022/2023:

13 november
11 december
8 januari
12 februari
12 maart
16 april
14 mei
11 juni

Jeugd

Iedereen is welkom in de Kerk - juist ook de kinderen. Jezus zegt: Laat de kinderen tot Mij komen! Daarom proberen we in de parochie aandacht te hebben voor de jongsten onder ons.
U vindt hier informatie over de verschillende activiteiten die georganiseerd worden.

U bevindt zich hier: Home Priorijen van Sint Jan Utrecht Slideshow Gerardus Majella
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.