Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij de familie van Sint Jan

Christus navolgen, zoals de Heilige Johannes Hem is gevolgd. Gezonden zijn naar degenen die dorst hebben naar waarheid en liefde. Plaatsen van vorming en gemeenschap aanbieden aan degenen die op zoek zijn naar zingeving, in het bijzonder jongeren en gezinnen.


“Het leven is verschenen, wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan” (1 Joh 1,2)


Contemplatie – Getuigenis – Gemeenschap

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Nieuws
Hits 2216

Paus stelt bediening lectoraat en acolitaat open voor vrouwen

Paus Franciscus institutionaliseert wat in de praktijk al langer was toegestaan: vrouwen worden toegelaten tot de bediening van lector en acoliet.
Met een Motu proprio dat vanmiddag werd gepubliceerd, bevestigt paus Franciscus dat de diensten van lector en acoliet voortaan ook openstaan voor vrouwen.

Gedeelde doop

Paus Franciscus preciseert in zijn motu proprio dat hij op die manier de aanbevelingen van het synodale overleg wil waarderen en schrijft dat in de afgelopen jaren een leerstellige ontwikkeling is gegroeid die heeft laten zien hoe bepaalde, door de Kerk ingestelde bedieningen gebaseerd zijn op de gemeenschappelijke voorwaarde van het doopsel en het koninklijke priesterschap ontvangen in het sacrament van het doopsel. Hij nodigt iedereen dan ook uit te erkennen dat het hier gaat om lekenbediening die fundamenteel verschilt van het gewijde ambt dat wordt ontvangen door het sacrament van de heilige wijdingen.

De nieuwe formulering van de canon luidt: Lekenpersonen die de leeftijd en kwalificaties bezitten die bij decreet van de bisschoppenconferentie zijn vastgesteld, kunnen via de voorgeschreven liturgische rite worden toegelaten tot de bedieningen van lector en acoliet. De vroegere specificatie (mannelijke) leken wordt daarom afgeschaft.

Onderdeel van de vernieuwing van Vaticanum II

De publicatie van Spiritus Domini gaat vergezeld van een brief aan de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Luis Ladaria, waarin de paus de theologische motieven voor zijn beslissing uiteenzet. Hij schrijft onder meer dat binnen het spectrum van de vernieuwing die door het Tweede Vaticaans Concilie op de sporen is gezet, de noodzaak om de medeverantwoordelijkheid van álle gedoopten in de Kerk en de zending van de leken op een bepaalde manier te herontdekken, almaar sterker wordt gevoeld. En verwijzend naar het slotdocument van de bijzondere bisschoppensynode over de Amazoneregio in oktober 2019, laat de paus opmerken dat het met betrekking tot de universele Kerk, in de grote verscheidenheid van  situaties, dringend noodzakelijk is de bedieningen voor mannen én vrouwen te bevorderen en toe te kennen. (...) Het is de Kerk die bestaat uit gedoopte mannen en vrouwen die we moeten consolideren om vormen van bediening en vooral een bewustzijn van de waardigheid van het doopsel te bevorderen.

Leken en evangelisatie

In zijn brief aan kardinaal Ladaria herinnert paus Franciscus aan de woorden van de Heilige Joannes Paulus II dat de Kerk inzake gewijde bedieningen op geen enkele manier over de mogelijkheid beschikt om de priesterwijding aan vrouwen te verlenen. En hij voegt eraan toe dat het inzake niet-gewijde bedieningen mogelijk is en vandaag ook gepast lijkt om dit voorbehoud te overstijgen. 

De paus legt uit dat door mannelijke en vrouwelijke leken de mogelijkheid te bieden toegang te krijgen tot de bedieningen van acoliet en lector, op grond van hun deelname aan het priesterschap van de alle gedoopten en ook door een liturgische handeling (van de instelling) het bewustzijn zal groeien van de kostbare bijdrage die veel leken, vrouwen incluis, al veel langer hebben geleverd aan het leven en de zending van de Kerk. Om te concluderendat de beslissing om deze ambten ook aan vrouwen te verlenen, zal zorgen voor stabiliteit, publieke erkenning en een mandaat van de kant van de bisschop met zich meebrengt, en de deelname van iedereen aan het evangelisatiewerkdoeltreffender zal maken. 

Bron: VaticanNews

U bevindt zich hier: Home Nieuws Paus stelt bediening lectoraat en acolitaat open voor vrouwen
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan